WageningseWaterVrienden

Een vereniging voor groot en klein

Home

UITNODIGING:

ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 juni 2017.

 Plaats : Zwembad De Bongerd (vergader/koffieruimte):

Bornsesteeg 2 te Wageningen

Tijd : 20.30 uur

AGENDA

 1. Opening voorzitter.
 2. Notulen vorige jaarvergadering, opmerkingen
  (wordt 2 weken van te voren naar het kader gestuurd)
 3. Toelichting jaarverslagen, OWS, Reddingsbrigade, CZO.
 4. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie.
 5. Contributie en diplomakosten
 6. Bestuursverkiezing: Paul Quint is aftredend en herkiesbaar
  Penningmeester:  vacature
  Algemeen bestuurslid:  vacature
  Paul vertegenwoordigd de afdeling reddingsbrigade in het bestuur
  Kandidaten voor de vacatures kunnen zich melden bij het bestuur.
 7. Kascommissie: Aftredend Jan Daniel Houthujizen hij is herkiesbaar.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

  Gezellig samen zijn met een hapje en een drankje.

Namens het bestuur.
Yolanda Wielders,
secretaris